Skip Navigation LinksHlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě „calounenezidle.cz“, provozovaného Markem Ponczou se sídlem Zátiší 1180, 735 06 Karviná Nové Město (dále prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále zákazník).

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu calounenezidle.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2. Platební podmínky, dodací podmínky a přepravné

 • Veškeré zboží je vyráběno přímo pro zákazníka dle objednávky a je tudíž dodáno ihned po vyrobení, tato doba by neměla přesáhnout 15 pracovních dnů.
 • V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 • U platby dobírkou začíná dodací doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 • Objednané zboží dodáváme kamkoliv po České republice dle sazeb uvedených v internetovém obchodě.

3. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu calounenezidle.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Reklamační řád internetového obchodu calounenezidle.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Zboží je možné reklamovat přímo prostřednictvím emailu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího (určující je datum odeslání).
 • Po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: pokud některý materiál potřebný na výrobu není na skladě.
 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží vždy fakturu, pokud po domluvě nebyla doručena jiným způsobem. Zboží nevyžaduje další montáž.
 • Záruka na zboží je poskytována 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Bližší informace naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

7. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

8. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetovém obchodu calounenezidle.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

9. Ochrana osobních dat

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech v obchodě calounenezidle.cz. Vážíme si důvěry svých zákazníků a zavazujeme se, že budeme chránit jejich osobní údaje a v žádném případě je neposkytneme třetí osobě.
přejít k nákupu
 
Přehled uživatelů: Celkem: 111222, Přihlášených: 0, Online: 5
Odkazy
© 2010 čalouněnéžídle.cz    |    webmaster www.webtiger.cz